Gizlilik Politikası

 • TANIMLAR 

         Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. 

         Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi. 

         İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 

         Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 

         Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 

         Sosyal Makale: DEMİREL MEDYA’nın ürünü. 

         Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. 

         Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi. 

         Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. 

         Ziyaretçi: Sosyal Makale’ye üye olmayan ve Sosyal Makale’nin servislerini sınırlı biçimde kullanan kişi. 

Sosyal Makale olarak; internet sitemizde sağladığımız hizmetlerden üye olarak veya ziyaretçi olarak yararlanan gerçek veya tüzel kişilerden yahut çalışanlarımızdan, iştiraklerimizden, tedarikçilerimizden ve tüm iş ortaklarımızdan elde edilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlenmesi ve saklanmasına önem veriyoruz. Sosyal Makale’nin servislerini kullanmaya başladığınız andan itibaren Sosyal Makale gizlilik politikasını kabul etmiş sayılırsınız.  

 • Yazının Amacı ve Kapsamı 

İşbu gizlilik politikası; hangi kişisel verilerin toplandığı, toplanan kişisel verilerin; ne amaçla ve nasıl kullanıldığı, kimlere aktarılacağı ve aktarmaktaki amacımızın ne olduğu, nasıl saklandığı ve korunduğu, yok edilmesi, silinmesi, anonimleştirilmesi ve ilgili kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında bilgilendirilmesi amacıyla yazılmıştır. İşbu yazının kapsamı; üye olarak veya ziyaretçi olarak Sosyal Makale’yi ziyaret eden kullanıcılar, çalışanlarımız, reklamverenler ve iştiraklerimizdir.  

 • Neler Kişisel Veridir? 

Kişisel veri sizi tanımlayan bilgilerdir. Sosyal Makale’yi ister üye olarak ister ziyaretçi olarak ziyaret ettiğinizde Sosyal Makale sizden birtakım bilgiler toplayabilir. Kişisel verilerinize örnek olarak şunlar verilebilir; e-posta adresiniz, kullanıcı adınız ve şifreniz.  

 • Hangi Bilgilerinizi Topluyoruz ve Ne Amaçla, Nasıl Kullanıyoruz? 

Sosyal Makale’yi ister üye olarak ister ziyaretçi olarak ziyaret ettiğinizde Sosyal Makale sizden meşru menfaatleri için aşağıdaki verileri talep edebilir ve işleyebilir. 

Üye olduğunuzda, e-posta adresiniz, kullanıcı adınız ve şifreniz kişisel veri olarak toplanır. Ayrıca üye olduktan sonra da ad, soyad, doğum tarihi ve cinsiyet bilgilerinizi de talep eder, tarafımıza iletmiş olduğunuzda işleriz. Eğer Facebook gibi sosyal medya hesapları ile üye olmayı talep ederseniz, üyelik esnasında ilgili üçüncü şahıs hesabının size ait olduğu bilgisini kaydederiz. 

İçeriklerinizden Para Kazanmak İçin Başvuruda Bulunduğunuzda, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, adresiniz, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, IBAN numaranızın bağlı olduğu banka adı, IBAN numaranız ve ıslak imzanızı talep eder, tarafımıza iletmiş olduğunuzda işleriz. 

Sosyal Makale’yi Ziyaret Ettiğiniz Aygıtınızın/Cihazınızın; IP adresini, marka ve modelini, kurulu olan işletim sistemini ve sürümünü, konumunu işleyebiliriz. Ayrıca Sosyal Makale’ye eriştiğiniz tarayıcıyı ve sürümünü de işleyebiliriz. 

Kullanım Verileri; Sosyal Makale’yi üye girişi yaparak veya ziyaretçi olarak ziyaret ettiğinizde kullanım ve trafik verileri toplanır. Bunlara; Sosyal Makale’de hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz ve bu sayfaları ne zaman ziyaret ettiğiniz, bıraktığınız; yorumlar, emoji oylamaları gibi kullanım verileri dahil olabilir. 

Çerezler (Cookie); Sosyal Makale’yi ziyaret ettiğiniz süre boyunca ”cookie” olarak adlandırılan tanımlama dosyalarını bilgisayarınıza bırakabiliriz. Bu çerez dosyalarında oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır. Çerez kullanmamızdaki amaç kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş hizmet sunmak, Sosyal Makale’yi ziyaret ettiğinizde kimliğinizi doğrulamak ve servislerimizi geliştirip iyileştirmektir. 

 1. Sosyal Makale topladığı verileri, servislerini optimize etmek, geliştirmek ve üyeye veya ziyaretçiye en iyi hizmeti sunmak için kullanır. Sosyal Makale toplanan hiçbir veriyi kamuya ifşa etmeyecektir. 
 1. Sosyal Makale işbu topladığı verilerin saklanması hususunda azami özen göstererek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na aykırı biçimde işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır. Sosyal Makale’nin kişisel verilerinizi sakladığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Sosyal Makale’nin bu durumu verinin ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
 1. Kişisel verilerinizi talep etme yetkisine sahip resmi mercilerden usulüne uygun bir talep gelmesi durumunda kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi talep eden resmi merciye iletilecektir. 
 1. İşbu veriler SSL teknolojisi kullanılarak şifrelenecektir. Tüm güvenlik çabalarımıza rağmen internet ortamının doğası gereği bu verilerin tamamen güvenliğinin sağlanamayacağı asla unutulmamalıdır. Yetkisiz giriş veya kullanım yahut herhangi bir olumsuzluk verilerinizin güvenliğini tehlikeye düşürebilir.  
 • Kişisel Verilerin Silinmesi ve Anonimleştirilmesi 

Kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Sosyal Makale tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir ve anonim hale getirilir. Ayrıca Sosyal Makale gizlilik politikası ve kullanıcı sözleşmesi hükümlerinden kaynaklanacak herhangi bir uyuşmazlıkta savunma hakkını kullanabilmek amacıyla ilgili mevzuat kapsamında belirlenen zaman aşımı süresi ile sınırlı olarak kişisel verileri saklayabilir.  

 • İlgili Kişinin Hakları 

İlgili kişiler tarafımıza başvurarak kendisiyle ilgili;  

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 1. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 1. Yurt içinden veya yurt dışından kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 1. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 1. KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 1. 5’inci ve 6’ncı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 1. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

hakkına sahiptir. 

 • Gizlilik politikasıyla ilgili tüm sorularınızı iletişim sayfasındaki bilgilerden bize iletebilirsiniz. İşbu Sosyal Makale gizlilik politikasının son güncellenme tarihi 11 Kasım 2018’dir. 

İçerik Formatı Seçin
Test
Test ekle.
Anket
Anket yap.
Makale
Makale oluştur.
Artan Sıralı Liste
Artan sıralı liste oluştur.
Azalan Sıralı Liste
Azalan sıralı liste oluştur.
Video
Video yükle.